+48 661 01 42
kontakt@zdrowysok.com
W naszej rodzinie uprawa jabłoni, miłość do ziemi oraz
szacunek do otaczającej nas przyrody przekazywane są
z pokolenia na pokolenie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ACTIV” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, NIP: 525 257 35 77, REGON: 147002143 (dalej zwanym ACTIV lub Administratorem);

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez ACTIV w celu:

 • a) wykonania umowy (np. sprzedaży, współpracy), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  
 • b) w celu zawarcia umowy (np. sprzedaży, współpracy) na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • c) oferowania Panu/Pani przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e) realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną - w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • f) w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 • g) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • h) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • i) „ACTIV” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązuje do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia;
 • j) w celu oferowania Panu/Pani bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pana/Pani potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Zakres przetwarzania danych : imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail

4. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym („Bank”) w związku z:

 • a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: 
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 
 • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 • c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • a) Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym

6. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • a) przez czas trwania współpracy handlowej a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • b) przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową, czyli przez 2+1 lat od końca roku, w którym wygasła/miała zostać zrealizowana umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku,
 • c) do momentu cofnięcia przez Pana/Panią zgody w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną. 

8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przysługującymi Państwu prawami jest możliwy kontakt poprzez adres poczty elektronicznej rodo@activ.com.pl

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje w przedmiotowej sprawie, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny.

12. Pana/Pani dane mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracuje ACTIV w celu uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez podmioty współpracujący z ACTIV.

13. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy kurierskie.

14. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Panu/Pani produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzję wiążące nie będą zautomatyzowane.

15. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

Powyższe dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.

 

___________________

Imię i nazwisko 

 

Wyrażam zgodę na:

□ przetwarzanie przez ACTIV moich danych osobowych w celach marketingowych;

___________________

podpis

 

□ na otrzymywanie od ACTIV informacji handlowych za pośrednictwem komunikacji tradycyjnej (marketing tradycyjny) tj. telefon, poczta;

___________________

podpis

 

□ na otrzymywanie od ACTIV informacji handlowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej;

___________________

podpis

 

□ wykorzystanie przez ACTIV telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, w celu realizacji marketingu bezpośredniego;

___________________

podpis

 

□ otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ACTIV, przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

___________________

podpis 

 

Powyższe dane osobowe to:

Imię, nazwisko,

adres e-mail *)……………………………………

telefon kontaktowy *)……………………………………

i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). Dane te są (były) pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (umowa sprzedaży) lub korespondencji z Administratorem. 

 

Jednocześnie oświadczam, że przekazałam(em) moje dane całkowicie dobrowolnie.

 

Oświadczam ponadto, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

 

Podpis Klienta ___________________

 

*W przypadku wyrażenia zgody na w/w punkty proszę o podanie danych 

NASZA FIRMA POSIADA CERTYFIKATY:
IFS
International food safety standard
BRC Food
British Retail Consortium Food standard
HACCP
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
HALAL
Certyfikat koszerności i możliwość certyfikacji halal

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie naszej oferty oraz współpracy, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.
Napisz do nas!
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
NIP 525 257 35 77
REGON: 147002143